Γενικές Συνελεύσεις

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26.09.2023 – ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 07.09.2023 – ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Σημείωση:
Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση στα ως άνω ηλεκτρονικά αρχεία δεν είναι δυνατή, παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι όπως επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, το οποίο θα φροντίσει για την αποστολή τους σε έγχαρτη μορφή.